Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor deelname aan Maczek’s Bevrijdingstocht
Baarle-Breda.

 
1 Algemene informatie
1. De Maczek’s Bevrijdingstocht Baarle-Breda wordt georganiseerd door en namens
wandelsportvereniging W.I.E.G.O. Breda en in samenwerking met Generaal Maczek
Memorial Breda.
2. Maczek’s bevrijdingstocht Baarle-Breda, hierna te noemen het “event”, is een recreatieve
wandeltocht zonder wedstrijdelement.
3. Om deel te nemen aan het evenement dient men zich te registreren via de online
inschrijving, dan wel via na-inschrijving op een van de startlocaties.
4. Na inschrijving ontvangt men, hierna te noemen de “deelnemer”, een deelnamebewijs.


2 Deelname aan de wandeling en inschrijving
1. Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. Het is de deelnemer bekend dat
een deel van het traject voert onverharde paden.
2. De deelnemer verklaart zich ermee bekend te zijn dat deelname aan dit event een goede
psychische- als fysieke gezondheid vereist en door hier aan deel te nemen hij of zij
verklaart aan deze eis te voldoen.
3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden zoals door de
organisatie van de Maczek Bevrijdingstocht is bepaald
4. Limitering van de inschrijving kan plaats vinden indien de belangstelling voor het
evenement te hoog dreigt te worden.
5. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en kan zonder toestemming van de organisatie niet
worden overgedragen.
6. Indien er na inschrijving wordt afgezien van deelname, bestaat er geen recht op
teruggave van het inschrijfgeld.
7. Indien door overmacht het evenement niet kan doorgaan, bestaat er geen recht op
teruggave van het inschrijfgeld. Van overmacht is in ieder geval sprake bij
weersomstandigheden of andere omstandigheden waarbij wordt afgeraden of verboden
om het bos te betreden. Eveneens is sprake van overmacht in geval door
overheidsmaatregelen in geval van corona of andere redenen beperkingen worden
opgelegd waardoor het wandelen of de organisatie daarvan niet onder normale
voorwaarden kan plaatsvinden.

 
3 Regelementen en verboden
1. De deelnemers dienen de aangegeven route te volgen.
2. Het meenemen van honden is niet toegestaan.
3. Het is deelnemers niet toegestaan spelende radio’s, boxen dan wel andere geluidsdragers
mee te dragen.
4. Omdat er deels door natuurgebieden wordt gewandeld dienen de aldaar geldende regels
te worden opgevolgd. E.e.a. zoals op informatieborden langs de route aangegeven.
5. Aanwijzingen van de organisatie en door de organisatie ingezette medewerkers dienen te
worden opgevolgd.


4 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt geheel op eigen risico
2. De organisatoren van het evenement en het bestuur van W.I.E.G.O. zijn niet
aansprakelijk voor enige schade bij de deelnemer, op welke wijze dan ook ontstaan en in
welke vorm dan ook geuit, als gevolg van zijn of haar deelname aan het evenement
behoudens de schade ontstaan als direct gevolg van opzet en/of grove schuld
toerekenbaar aan de organisatie.

3. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan of verlies van

bezittingen dan wel eigendommen van de deelnemers.
4. Hetgeen is bepaald in artikel 4.3 van dit reglement omtrent de uitsluiting van
aansprakelijkheid heeft betrekking op elke vorm van directe- en/of indirecte schade
waaronder doch niet uitsluitend de (ernstige) schadesoorten ten gevolge van letsel of
materiele schade.
5. De aansprakelijkheid van de organisatie blijft in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van de organisatie wordt uitbetaald
met inbegrip van een eventueel bedrag aan eigen risico. Indien er vanwege opzet en/of
grove schuld geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaats vinden dan is de
aansprakelijkheid in totaliteit beperkt tot maximaal een bedrag van €2.500,-.
6. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade aan derden als
gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen en/of nalaten met betrekking
tot zijn of haar deelname aan het event.
7. De deelnemer dient bij deelname aan het event in ieder geval afdoende verzekerd te zijn
voor aansprakelijkheid bij schade aan derden en schade die de deelnemer (of
nabestaande) mocht lijden als gevolg van ziekte, letsel of overlijden door deelname aan
het event.


5 Intellectueel eigendom
1. Door deelname aan het event verleent de deelnemer zijn of haar toestemming aan de
organisatie voor het maken, opnemen, vastleggen, gebruiken, bewerken en/of openbaren
dan wel verspreiden van foto’s, video’s en/of ander beeld- en geluidmateriaal van de
deelnemer waarbij het materiaal door de organisatie kan worden ingezet voor
promotionele
2. Het in artikel 1 van dit reglement benoemde materiaal blijft in eigendom van de
organisatie.


6 Overige bepalingen
1. De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in routes, locatie
startplaatsen en starttijden. De organisatie behoudt zich eveneens het recht voor om het
event geheel of gedeeltelijk af te gelasten wegens extreme weersomstandigheden dan
wel andere calamiteiten waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan
worden gevergd. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van de inschrijfgelden.
2. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot
(voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
3. Door zich in te schrijven voor dit event verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord
met hetgeen in dit reglement bepaald.
4. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van het
evenement.
5. De deelnemer verleent door inschrijving voor het event toestemming aan de organisatie
tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.
6. Op dit reglement en de door deelname aan dit evenement ontstane rechtsbetrekkingen is
het Nederlands recht van toepassing.
7. In geval van geschillen treden de deelnemer en de organisatie eerst in overleg teneinde
een beëindiging langs de minnelijke weg te bewerkstelligen alvorens zich hiervoor te
wenden tot de bevoegde rechtbank.